Mentalista Hitlera- Gervasio Posadas

10 wrześniaJose Ortega jest hisz­pań­skim dzien­ni­ka­rzem, wysła­nym do Ber­lina, żeby zre­la­cjo­no­wać wyda­rze­nia toczące się w tym cza­sie w Niem­czech. Poznaje tam jasno­wi­dza Erika Jana Hanus­sena, który staje się bar­dzo popu­larny, zostaje zna­jo­mym Goeb­belsa, Goringa, a nawet samego Hitlera. Męż­czy­zna skrywa jed­nak tajem­nicę, która może mu zaszko­dzić, a nawet zagro­zić życiu…Erik Jan Hanus­sen jest posta­cią, która budzi zain­te­re­so­wa­nie, jest tajem­ni­czy i sprytny. Nie­stety nie polu­bi­łam tego boha­tera i ogól­nie żadna postać nie wzbu­dziła mojej sym­pa­tii.Akcja toczy się w Niem­czech, a dokład­nie w Ber­li­nie kilka lat przed II Wojną Świa­tową. Czy­ta­jąc tę książkę, odczu­wamy grozę rodzą­cego się nazi­zmu i doj­ście Hitlera do wła­dzy. Powieść prze­nosi nas do daw­nych cza­sów i da się odczuć kli­mat tych lat. Opis Niem­czech w tam­tych latach jest jedną z moc­niej­szych stron tej książki.Men­ta­li­stę Hitlera czy­tało się nie­stety bar­dzo opor­nie i momen­tami mnie nudziła. Przez począ­tek trudno było mi prze­brnąć i dopiero od połowy zaczęło się dziać coś cie­kaw­szego. Styl pisa­nia autora jest dosyć ciężki.


Jed­nym z naj­więk­szych plu­sów tej powie­ści jest auten­tycz­ność tej histo­rii. Posta­cie i wyda­rze­nia z książki są histo­ryczne. Zostały uka­zane w cie­kawy spo­sób i myślę, że z Men­ta­li­sty Hitlera można się dowie­dzieć wielu waż­nych rze­czy i poznać posta­cie, które zasłu­żyły się czymś w histo­rii.


Pod­su­mo­wu­jąc, warto prze­czytać tę książkę. Jeśli lubi­cie wątki histo­ryczne, to myślę, że spodoba Wam się ta powieść. Men­ta­li­sta Hitlera ma swoje plusy jak i minusy, ale jako całość było dobrze. Tytuł: Mentalista Hitlera Autor: Gervasio Posadas Ilość stron: 381

Przełożył/a: Agata Ostrowska" Wydawnictwo: Rebis Ocena:6,5/10 Za książkę dziękuję Domu Wydawniczemu Rebis.

You Might Also Like

1 komentarze

  1. Ksiązka idealna dla mojego chłopaka :)

    Zapraszam https://ispossiblee.blogspot.com/2017/09/bordowy-set-od-zafulcom.html

    OdpowiedzUsuń