Ruchome piaski- Malin Persson Giolito

28 sierpniaMaja Nor­berg to osiem­na­sto­let­nia dziew­czyna- cudem oca­lała z tra­ge­dii, która roze­grała się w szwedz­kiej szkole. Doszło tam do strze­la­niny. Wszy­scy zostali zastrze­leni, oprócz niej. Czy dziew­czyna odpo­wiada za śmierć zna­jo­mych, czy może jest ofiarą?

Spę­dziła kilka mie­sięcy w wię­zie­niu, cze­ka­jąc na pro­ces. Oskar­żona o zabój­stwo, któ­rego ofia­rami byli jej chło­pak i naj­lep­sza przy­ja­ciółka. Nad­szedł czas, aby Maja opo­wie­działa swoją histo­rię.
Ruchome pia­ski to książka, którą czy­tało się bar­dzo szybko i przy­jem­nie. Autorka ma lekki styl pisa­nia i sama fabuła jest cie­kawa. Sły­sza­łam, że nie­któ­rym prze­szka­dzały zbyt obszerne opisy, ale dla mnie były cał­kiem w porządku.

Jeśli cho­dzi o boha­te­rów, to żad­nego z nich z nie polu­bi­łam. Autorka nace­cho­wała posta­cie bar­dzo nega­tyw­nie. Chło­pak sza­le­niec i nar­ko­man, Maja, która sama nie wie czego chce i cią­gle mnie iry­to­wała. Rodzice, któ­rzy nie inte­re­sują się dziec­kiem. Posta­cie były takie nija­kie i bra­ko­wało im tego cze­goś.

Nar­ra­torką powie­ści jest Maja, która opo­wiada swą histo­rię w dość mono­tonny spo­sób. Cała książka jest podzie­lona na kilka czę­ści i roz­działy, poprze­dzane infor­ma­cją o tym, któ­rego dnia pro­cesu doty­czą.

Jed­nym z naj­więk­szych plu­sów tej książki jest uka­za­nie rela­cji mię­dzy Mają a Seba­stia­nem. To, jak dziew­czyna stara się przy­sto­so­wać do niego i w jaki spo­sób oddzia­łują oni na sie­bie nawza­jem.
Miłość? Nie, nie tęsk­nię za nią. Ona nie jest ani naj­waż­niej­sza, ani naj­czyst­sza, ni­gdy nie sta­nie się mie­szanką dosko­nałą, raczej brudną cie­czą. Zanim ktoś jej posma­kuje, powi­nien ją pową­chać. Ist­nieje jed­nak ryzyko, że i tak nie zauważy, iż jest tru­jąca.
Mam zastrze­że­nia, co do zakoń­cze­nia. Nie­stety prze­wi­dzia­łam je, a mia­łam nadzieję, że będzie jakiś zwrot akcji.

Myślę, że warto prze­czy­tać Ruchome pia­ski. Książka ma swoje plusy, jak i minusy, ale jako całość naprawdę przy­pa­dła mi do gustu. Histo­ria Mai jest dra­ma­tyczna i smutna. Poka­zuje, jak jedno wyda­rze­nie wpływa na kolejne. Jeden mały błąd może znisz­czyć życie.

Tytuł: „Ruchome pia­ski”
Autor: Malin Pers­son Gio­lito
Prze­ło­ży­ł/a: Woj­ciech Łygasz
Wydaw­nic­two: Czarna owca
Ocena: 7,5/10


Za książkę dzię­kuję Wydaw­nic­twu Czarna Owca.

You Might Also Like

2 komentarze

  1. Książka zapowiada się naprawdę ciekawie! Z chęcią bym się z nią zapoznała.... :)

    OdpowiedzUsuń
  2. O wow! ten cytat jest po prostu cudowny musze sie bliżej zapoznac z ksiązką :)

    Zapraszam http://ispossiblee.blogspot.com/2017/08/poprawa-pamieci-podczas-czytania-twoja.html

    OdpowiedzUsuń