Światło- Jay Asher (Przedpremierowo)

06 listopadaPew­nie więk­szość z Was sły­szała o książce, czy też serialu 13 powo­dów. Jej auto­rem jest Jay Asher i 7 listo­pada w Pol­sce będzie miała swoją pre­mierę jego naj­now­szą powieść– Świa­tło. Główna boha­terka Sierra co roku wyjeż­dża w okres świą­teczny z Ore­gonu do Kali­for­nii. Jej rodzina od poko­leń pro­wa­dzi firmę sprze­daży cho­inek. Dziew­czyna, pod­czas jed­nej z podróży poznaje Caleba i wszystko zaczyna się zmie­niać. Chło­pak nie cie­szy się dobrą opi­nią. Kie­dyś popeł­nił ogromny błąd i wciąż płaci za niego cenę. Jed­nak Sierra jest w sta­nie go zro­zu­mieć i wkrótce boha­te­ro­wie się w sobie zako­chują.

Świa­tło to powieść mło­dzie­żowa z cał­kiem cie­ka­wym wąt­kiem miło­snym. Boha­te­ro­wie są dobrze wykre­owani i prak­tycz­nie każdy przy­padł mi do gustu. Z jed­nym wyjąt­kiem. Mam na myśli Andrew, który tak bar­dzo mnie iry­to­wał swoim zacho­wa­niem. Nie mogło jed­nak zabrak­nąć nega­tyw­nej postaci.
Książkę czy­tało się nie­zwy­kle szybko, ze względu na przy­jemny styl pisa­nia autora i małą obję­tość lek­tury. Po tej powie­ści nie spo­dzie­wa­łam się wiele i nie było jakie­goś cudow­nego efektu, jed­nak przy­pa­dła mi do gustu. Myślę, że będzie ide­alną pozy­cją do prze­czy­ta­nia przed świę­tami. Mnie wpra­wiła w ten nastrój i już zaczy­nam odli­czać.
Jest to poru­sza­jąca lek­tura, która uka­zuje jak jedno wyda­rze­nie potrafi wywrzeć wpływ na dal­sze życie. Jest to dosyć podobny motyw, który prze­wi­jał się w 13 powo­dach, jed­nak myślę, że w tam­tej książce zostało to uka­zane w lep­szym świe­tle i wywarło na mnie więk­szy wpływ. W naj­now­szej pozy­cji­Jaya widzimy, że warto dać oso­bie drugą szansę i wyba­czyć dawne błędy. To opo­wieść o miło­ści, przy­jaźni, przy któ­rej śmia­łam się i kibi­co­wa­łam głów­nym boha­te­rom.
Pod­su­mo­wu­jąc, myślę, że Świa­tło jest naprawdę przy­jemną lek­turą i ide­al­nie się nada na okres przedświą­teczny. Warto się­gnąć po nią po jakiejś cięż­kiej powie­ści. Tak dla odmóż­dże­nia.


Tytuł:"Światło"
Autor:Jay Asher
Ilość stron:276
Wydawnictwo: Rebis
Ocena:7/10

Za książkę dziękuję Wydawnictwu Rebis.You Might Also Like

2 komentarze

  1. Ksiązka w mój styl <3 idealna <3

    Zapraszam http://ispossiblee.blogspot.com/2017/11/miekkosc-weluru.html

    OdpowiedzUsuń
  2. Chcę przeczytać ze względu na 13 powodów, które pochłonęłam! Mam nadzieję, że ta książka będzie równie wartościowa! :)

    OdpowiedzUsuń